Ochrana osobních údajů

Podmínky použití aplikací do mobilních telefonů a na webu vyvinutých v projektu AskREACH

Tyto podmínky použití se vztahují na aplikaci Scan4Chem vyvinutou v rámci projektu financovaného z dotace EU Life AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) a poskytovanou regionálním správcem aplikace - Arnikou, v následujícím textu označovaného jako „poskytovatel“.

Děti mladší 16 let nesmějí využívat služeb aplikací nebo o sobě v nich poskytovat jakékoliv osobní údaje. Rodiče nebo opatrovníci zastupující děti mladší 16 let nemohou jejich jménem souhlasit s těmito podmínkami, ani se ke službám zaregistrovat.

Tyto podmínky použití jsou závaznou smlouvou. Využíváním našich služeb dáváte souhlas s podmínkami použití aplikace. Podmínky použití zahrnují níže uvedená ustanovení a prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud dojde ke změně některého z těchto ustanovení, budete o tom informováni. V takovém případě se můžete rozhodnout nepřijmout nová ustanovení, pak ale nebudete moci dále používat naše služby. Používáte-li služby po provedení jakýchkoli změn ustanovení, znamená to, že souhlasíte s novými ustanoveními.

Pomocí naší aplikace můžete získat informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), které jsou obsaženy ve spotřebitelských výrobcích. Informace o definici SVHC látek, právech spotřebitelů na informace o těchto látkách a o rozsahu tohoto práva najdete v naší aplikaci v často kladených otázkách. Použití Scan4Chem je zdarma. Získání adresy společnosti a odeslání požadavku se provádí přes internet a spotřebuje se k tomu různý objem dat (v závislosti na počtu obrázků, které uživatel připojí). Vezměte na vědomí, že vám v případě online požadavků mohou vzniknout náklady na připojení k internetu. Informace o SVHC látkách lze získat různými způsoby:

 • Okamžitě prostřednictvím evropské databáze, která je připojena k aplikaci (za předpokladu, že dodavatel produktu zadal předtím informace do této databáze),
 • Zasláním dotazu na přítomnost SVHC látek, který je přeposlán dodavateli produktu, a následně obdržením odpovědi.

 

V obou případech musíte souhlasit s podmínkami používání. Pouze v případě přeposlání dotazu musíte uvést své jméno, e-mailovou adresu a zemi bydliště. Poté vám pošleme e-mail a požádáme vás o potvrzení vaší e-mailové adresy.

Máte-li dotazy, připomínky nebo výhrady týkající se těchto podmínek použití nebo našich služeb, kontaktujte prosím regionálního správce aplikace – Arniku na e-mailové adrese: scan4chem@arnika.org.

 

Co musíte vzít v úvahu, při nahrávání informace do databáze?

Pokud oskenovaný výrobek ještě není v databázi našeho systému, můžete do databáze zapsat název produktu, značku a nahrát jeho fotografii. Tyto informace jsou pak označeny jako „crowdsourcované“ a jsou zobrazeny ostatním uživatelům aplikace. Ti mohou identifikovat výrobky, které právě naskenovali. Pokud ještě není e-mailová adresa v naší interní databázi kontaktů, můžete sami zadat e-mailovou adresu dodavatele produktu. Tyto e-mailové adresy jsou kontrolovány a jsou-li správné, jsou uvedeny v naší interní databázi kontaktů, takže si je mohou ostatní uživatelé vybrat pro zasílání svých žádostí o informace dodavatelům výrobků. K žádosti o informace, který je odeslán dodavateli produktu, můžete navíc přidat osobní komentář.

Zaručujete se, garantujete a souhlasíte s tím, že nezadáte ani nenahrajete obsah ani příspěvky, které porušují platné zákony, včetně práv ostatních. Obsah/příspěvky nesmí být škodlivé, podvodné, klamavé, výhružné, obtěžující, hanlivé, obscénní nebo jinak nevhodné. Uživatelé aplikací, kteří nahrávají fotografie článků do databáze, jsou informováni o tom, že jimi nahrané fotografie mají zobrazovat výhradně daný výrobek, nikoliv osoby, SPZ vozidel, případně fotografie, které naznačují, ve kterém obchodě byla fotografie zhotovena atd.
Jakékoli porušení kteréhokoli z výše uvedených ustanovení ukončí vaše právo na užívání nebo přístup ke službám aplikace.
Uživatel uděluje poskytovateli prostorově a časově neomezené, neodvolatelné, bezvýhradné, bezúplatné právo, které lze převést na třetí strany a využít obsah nahraný do služeb. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv užívat, upravovat a využívat obsah. To zahrnuje zejména právo kopírovat, šířit a veřejně reprodukovat, a zejména právo na informace pro veřejnost. Uživatel se vzdává autorských práv. Tímto ustanovením není dotčeno právo uživatele udělit třetím osobám práva na obsah podle určitých licenčních modelů.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je možné, že budeme muset provést změny vašich uživatelských příspěvků, abychom je mohli přizpůsobit technickým požadavkům na připojení sítí, zařízení, služeb nebo médií při provádění nezbytných technických kroků k poskytování služeb našim uživatelům (včetně vás) a výše uvedené licence tato práva obsahují.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení a bez upozornění kdykoli odstranit obsah, pokud třetí strana tvrdí, že obsah, kterým jste přispěli, porušuje tyto podmínky.

Při vytváření vlastního obsahu se uživatel zavazuje dodržovat platné zákony (např. trestní právo, zákony na ochranu hospodářské soutěže a zákony na ochranu dětí a mládeže) a neporušovat práva třetích osob (např. jméno, ochranná známka, autorská práva a práva na ochranu údajů).

Další povinnosti uživatele

 

Uživatel se musí zdržet jakékoli činnosti, která by mohla narušit nebo přetížit provoz našich služeb nebo technické infrastruktury.

Pokud dojde k narušení využívání služeb nebo jejich funkcí, uživatel o tomto narušení neprodleně informuje poskytovatele. Totéž platí, pokud uživatel získá informace o obsahu zveřejněném třetími stranami, které zjevně porušuje platnou legislativu nebo práva třetích osob.

 Kdo je zodpovědný za informace nahrané / předané třetími stranami?

 

Veškeré informace nebo obsah publikovaný nebo přenášený prostřednictvím služeb dodavatelů výrobků nebo uživatelů aplikace spadají do výlučné odpovědnosti osoby, od které takový obsah pochází. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost informací poskytnutých dodavateli výrobků i nebo spotřebiteli. Jakékoli názory, které mohou být vyjádřeny dodavateli výrobků nebo uživateli aplikace, nemusí nutně odrážet naše vlastní názory.

Uživatelé přistupují ke všem těmto informacím a obsahu na své vlastní riziko a my nezodpovídáme za žádné chyby nebo opomenutí v těchto informacích, obsah nebo za jakékoli škody nebo ztráty, které může někdo v souvislosti s nimi utrpět. Nemůžeme kontrolovat a nejsme povinni činit jakékoli kroky, pokud jde o to, jak uživatelé interpretují a používají obsah nebo jaká opatření přijímají poté, co byli obsahu vystaveni. Tímto jsme zbaveni jakékoli odpovědnosti za příjem nebo nepřijetí obsahu prostřednictvím našich služeb. Nemůžeme zaručit identitu všech uživatelů aplikací, s nimiž komunikujete v průběhu používání služeb, a nezodpovídáme za to, kdo k aplikaci získá přístup.

Co se stane, když už nechci služby využívat?

 

Aplikaci ve vašem chytrém telefonu můžete kdykoliv smazat. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů a informace o právu na použití nahraných dat popsaném výše, abyste se dozvěděli více o tom, jak nakládáme s vámi poskytnutými informacemi poté, co přestanete používat naše služby. Můžeme vám také z jakéhokoliv důvodu ukončit (nebo pozastavit přístup k) užívání služeb na základě našeho uvážení, a to i z důvodu vašeho porušení těchto podmínek. Máme výhradní právo určit, zda porušujete některá z nařízení uvedených v těchto podmínkách.

Odpovědnost

 

Poskytovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o dostupnost, spolehlivost, funkčnost nebo vhodnost aplikace pro vaše účely.

Na základě zákona o odpovědnosti za škodu, odpovědnost je bezpodmínečně vyloučena, pokud není založena na úmyslu, hrubé nedbalosti, zranění na životě, těle nebo zdraví, převzetí záruky za jakost, podvodného utajení vady nebo porušení základních smluvních povinností. Významnými smluvními závazky jsou ty povinnosti, jejichž splnění umožňuje v prvé řadě řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní strany mohou běžně spolehnout. Náhrada za porušení základních smluvních povinností je omezena na smluvně typické, předvídatelné škody, ledaže jde o úmysl nebo hrubou nedbalost.

Právo postihu

 

Uživatel odškodní poskytovatele a jeho zaměstnance nebo zástupce proti veškerým nárokům třetích osob v případě nároků na základě údajného nebo skutečného porušení práv a/nebo porušení práv třetích osob činnostmi uživatele, které jsou spojené s užíváním služeb. Uživatel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé poskytovateli v důsledku nároků třetích osob. Vratné náklady zahrnují také náklady na přiměřenou právní ochranu.

 

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a prohlášení o ochraně osobních údajů pro mobilní a webovou aplikaci AskREACH
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a ochraně osobních údajů se týká aplikace Scan4Chem, která byla vytvořena v projektu EU LIFE Project AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) a je poskytována spolkem Arnika – regionálním správcem aplikace v České republice. Arnika je v následujícím textu označován jako správce (v textu se vztahuje na „my“, „náš“). Aplikace je určena uživatelům od 16 let výše (v textu se vztahuje na „vy“, váš“ apod).

Obsah IT nástrojů

Správce nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, kvalitu nebo aktuálnost obsahu IT nástrojů AskREACH. Jakékoli nároky na náhradu škody vůči nám za materiální nebo nehmotné škody, které vzniknou v důsledku použití nebo nepoužití informací dostupných prostřednictvím nástrojů IT nebo za použití chybných nebo neúplných informací, které jsou k dispozici prostřednictvím nástrojů IT, budou vyloučeny, pokud nedojde k žádnému našemu zavinění či nedbalostem z naší strany. Naše služby jsou nezávazné a podléhají schválení. Správce je oprávněn změnit jakýkoli aspekt nástrojů IT a/nebo jejich obsah jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný, zcela nebo zčásti, bez předchozího oznámení.

Reference a odkazy

Správce nese odpovědnost za odkazy používané v IT nástrojích AskREACH, které jsou mimo naši kontrolu, pouze pokud jsme si vědom příslušného obsahu a bylo by přiměřené a technicky možné, abychom zabránili použití jakéhokoli takového případně nedovoleného obsahu. Výslovně tímto prohlašujeme, že v době, kdy byl takový odkaz vytvořen, jsme nevěděli, že je spojen s jakýmkoli nezákonným webovým obsahem. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad současným nebo budoucím designem, obsahem nebo autorskými právy jakékoli odkazované webové stránky, tímto výslovně odmítáme jakýkoli obsah jakékoli odkazované stránky, která byla změněna po vytvoření daného odkazu. To platí pro všechny odkazy a odkazy používané v IT nástrojích, stejně jako pro všechny třetí strany. V případě nezákonného, chybného nebo neúplného obsahu, a zejména v souvislosti se škodami vyplývajícími z použití nebo nepoužívání těchto informací, nese odpovědnost majitel webové stránky, na kterou link odkazoval, a nikoli vlastník nástroje, který poskytl odkaz na takový obsah. Webové stránky třetích stran, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím externích odkazů, nemusí být přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Taktéž uvádíme, že jakékoli propojení s naší aplikací není důvodem pro reciprocitu.

Autorská práva a práva k ochranným známkám

Ve všech IT nástrojích AskREACH učinil správce veškeré úsilí (a) respektovat omezení vyplývající z autorských práv pro všechnu grafiku, zvuk, video a text; (b) používat grafiku, zvuk, video a text vytvořený samotným UBA nebo AskREACH; (c) používat grafiku, zvuk, video a text, kde nejsou potřeba licence. Všechny použité ochranné známky a ochranné známky jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech v souladu s právy duševního vlastnictví jejich řádně registrovaných vlastníků. Skutečnost, že jsou registrované ochranné známky zmíněny, by neměla být vykládána tak, že tyto ochranné známky nejsou chráněna právy třetích osob.
Autorská práva k publikovaným nástrojům vytvořených správcem nebo samotným AskREACH projektem jsou výhradně na straně správce, AskREACH projektu a zaměstnanců pracujících na IT nástrojích. Pokud není uvedeno jinak, na objekty, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené správcem nebo AskREACH projektem se vztahuje mezinárodní licence Creative Commons 4.0 (bez komerčního použití, bez úprav, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).  

Právní platnost tohoto prohlášení

Toto prohlášení je součástí mobilní a webové aplikace projektu AskREACH. Pokud je jakékoli ustanovení tohoto prohlášení z právního hlediska neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající ustanovení plně vykonatelná.

Ochrana dat

5.1. Jméno a adresa zodpovědné osoby

Spolek Arnika, zastoupena Jindřichem Petrlíkem je zodpovědný ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) implementovaného do českého právního řádu zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími předpisy na ochranu údajů:
Arnika – Program Toxické látky a odpady
Dělnická 13
170 00 Praha 7
Phone: +420  774 406 825
E-mail: arnika@arnika.org
www.arnika.org

5.2. Jméno a adresa osoby odpovědné za ochranu osobních údajů (DPO)

Pro zodpovězení vašich dotazů a poskytnutí informací o tématu ochrany údajů jsou k dispozici pracovníci Arniky – Programu Toxické látky a odpady. Jsou také kontaktními osobami pro prosazování práv zúčastněných stran. Žádosti podané v jiných jazycích než v češtině a angličtině však musí být adresovány správcům regionálních aplikací, kteří je přeloží. Po jejich překladu je regionální správci zašlou na adresu:
Arnika – Program Toxické látky a odpady
Dělnická 13
170 00 Praha 7
Phone: +420  774 406 825
E-mail: scan4chem@arnika.org

5.3. Obecné informace ohledně zpracování dat

Následující vysvětlení se týkají všech aplikací vytvořených v rámci projektu LIFE AskREACH. UBA je zodpovědná za AskREACH databázi, business logic a aplikaci do chytrých mobilních telefonů. Regionální správci aplikace jsou administrátory regionálních verzí aplikace nabízených ve svých zemích. Partner projektu AskREACH, Lucemburský institut vědy a technologie (LIST, https://www.list.lu), je zodpovědný za technický provoz aplikací. Server je hostován externě (IBM of Belgium sprl / bvba https://www.ibm.com/contact/be/en/?lnk=flg-cont-be-en).
Rozsah zpracování osobních dat
Osobní údaje uživatelů našich IT nástrojů zpracováváme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování funkčních nástrojů, jakož i našeho obsahu a služeb (např. poskytování informací o SVHC látkách jednotlivými dodavateli). Pravidelné zpracovávání osobních údajů uživatelů naší aplikace je možné pouze s jejich souhlasem. Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z relevantních důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.
Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v jednotlivých případech uvedeno jinak, nebudou vaše údaje předány třetím osobám. Vaše údaje nebudou zpracovávány ani využívány pro konzultační, reklamní nebo marketingové účely. Uložená data jsou přístupná administrátorům Německé agentury pro životní prostředí (UBA) a Institutu vědy a techniky v Lucemburku (LIST). Vaše data si mohou zobrazit též regionální správci aplikací v případě nutnosti prevence útoků. Mezi UBA a LIST, UBA a regionálními správci aplikace a mezi LIST a externími společnostmi poskytujícími hostingové služby byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti a dohody o ochraně dat.
Veškeré informace, které odešlete pomocí AskREACH IT nástrojů, jsou přenášeny v zašifrované podobě přes spojení SSL (Secure Socket Layer). Vaše osobní údaje nemohou být během přenosu na internetu čteny neoprávněnými osobami.
Právní základ pro zpracování osobních dat
Právním základem pro zpracování osobních údajů je zpravidla souhlas subjektu údajů podle čl. 6 (1) a) obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).
Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu našeho orgánu nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevyšují výše zmíněný zájem, čl. 6 (1) f) nařízení GDPR slouží jako právní základ pro takové zpracování.
Vymazání dat a doba uchování
Osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uchovávání.
Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud tak stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech EU, zákonech nebo jiných ustanoveních, jimž odpovědná osoba podléhá. Data budou také zablokována nebo vymazána, pokud vyprší doba uchovávání předepsaná výše uvedenými normami.

5.4. Ustanovení týkající se aplikace a tvorby logovacích souborů

Naši aplikaci pro chytré telefony lze stáhnout z obchodů s aplikacemi firmy Google a Apple:  GooglePlay a iTunes. Aplikace pro Android lze také stáhnout z našich webových stránek.
Pokud si uživatelé stáhnou aplikaci z obchodů s aplikacemi, týkají se jich pravidla pro ochranu osobních údajů iTunes nebo GooglePlay. Tímto výslovně upozorňujeme uživatele na skutečnost, že nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami používání ani nad majiteli obchodů s aplikacemi. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kterýmkoliv vlastníkem obchodu s aplikacemi nebo třetí stranou.
Tímto výslovně upozorňujeme na skutečnost, že vlastníci obchodu s aplikacemi archivují data a používají je pro komerční účely. O rozsahu uchovávaných údajů ani době jejich archivace nemáme žádné znalosti. Máte však právo požádat vlastníka obchodu s aplikacemi, aby vám umožnil zobrazit vaše osobní údaje a vykonávat všechna svá práva dle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  
Systém automaticky sbírá data a informace z volajícího zařízení při každém přístupu do aplikace. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují např. informace o prohlížeči, operačním systému, doméně vašeho správce internetových služeb atd. Kromě toho je IP adresa nebo potenciálně ID vašeho chytrého zařízení přenášeno a používáno, aby bylo možné používat požadovanou službu. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručování obsahu, který je požadován z našich IT nástrojů, a jsou povinné při používání Internetu.
Tato data nejsou uložena společně s dalšími osobními údaji uživatele.
Podle našeho konceptu ochrany osobních údajů jsou data příchozího protokolu uložena po dobu dvou týdnů, kvůli rozpoznání a analýze všech útoků na náš systém. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) f) nařízení GDPR. Pokud musí být zablokována určitá IP adresa nebo identifikační číslo zařízení, taková informace je trvale uložena.

5.5. Použití aplikace

Rozsah zpracování dat
Přístup k webové aplikaci získáte prostřednictvím našich webových stránek. Zaznamenáváme informace o stahování a shromažďujeme statistiky. Webová aplikace pak komunikuje pouze mezi prohlížečem uživatele a serverem AskREACH. Při každém přístupu počítače k serveru AskREACH náš systém automaticky shromažďuje data a informace.
Náš systém rovněž automaticky sbírá data a informace pokaždé, když se k serveru AskREACH připojí váš chytrý telefon.
Shromažďována jsou následující data:

 1. Operační systém uživatele
 2. IP adresa uživatele
 3. Případně identifikační číslo zařízení
 4. Datum a čas přístupu
 5. Webové stránky, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím našich služeb
 6. Informace o vašich aktivitách na serveru
 7. Objem přenášených dat
 8. Oznámení, zda byl přístup úspěšný

Data jsou uložena v logovacích souborech našeho systému. Online identifikátory jako IP adresy a jedinečná ID zařízení jsou identifikovatelné v záznamech pro účely prevence útoků a pro geografické statistiky přístupů. Adresy IP/ID zařízení se také používají pro omezení přístupu k aplikacím/databázi podle potřeby a zabrání útokům odmítnutí přístupu (DOS) a dalším hrozbám.
Vaše jméno a e-mailovou adresu zadáváte sami. Tato osobní data nejsou vyžadována k získání informací o SVHC látkách v předmětech z databáze AskREACH. Dokud neodešlete požadavek dodavateli výrobku, nemusíte tyto informace zadávat. Pokud požadavek pošlete, tato data jsou uložena na serveru po dobu, kterou potřebuje aplikace na zpracování vašeho požadavku. Vaše jméno a země, ve které žijete, jsou přístupné adresátovi vaší žádosti, nikoliv však vaše e-mailová adresa. Spolu s mobilní aplikací je ve vašem chytrém telefonu uloženo vaše jméno, země pobytu a e-mailová adresa, takže je nemusíte vyplňovat, když budete zadávat další požadavek při dalším spuštění aplikace. V případě webové aplikace nejsou tyto informace uloženy ve vašem počítači, takže je musíte v každé relaci znovu zadat.
Záložní kopie serveru jsou rozděleny do různých kategorií pro optimální monitorování a řízení, např. spotřebitelé, dodavatelé, informace o výrobcích, žádosti o informace atd. Pokud zálohy obsahují osobní údaje, jsou dokumentovány. Pokud je třeba obnovit zálohy, např. po poruše systému, je každý uživatel systému informován o této skutečnosti a datu zálohování. Zálohy jsou uloženy v šifrované podobě.

Právní základ pro zpracování osobních dat
Právním základem pro dočasné ukládání dat a souborů protokolu je čl. 6 (1) a), f) nařízení GDPR.
Účel zpracování dat
Data jsou uložena v systému kvůli zajištění jeho funkčnosti. Data nám navíc napomáhají optimalizovat naše AskREACH IT nástroje a zajistit bezpečnost našich informačních systémů. Data jsou statisticky vyhodnocována v anonymní podobě za účelem zdokumentování úspěšnosti AskREACH IT nástrojů. Dočasné uložení adresy IP systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné informace serveru doručovat do počítače/zařízení uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace. Data nejsou hodnocena pro marketingové účely.
Zpracování dat je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů dle článku 6 (1) f) nařízení GDPR.
Data ze souboru protokolu nejsou kombinována s jinými uloženými daty. Přímý odkaz na číslo IP ze souboru protokolu k vaší osobě není možný a je vyloučen. IP adresa je vyhodnocena pouze v případě útoků na IT infrastrukturu AskREACH, amorálním přestupkům nebo další nezákonné činnosti v souvislosti s používáním IT nástrojů. Dohledání vaší osoby z IP čísla je možný pouze prostřednictvím správce připojení při případném vyšetřování státním zástupcem.
Do aplikace zadáváte své jméno a e-mailovou adresu a můžete je kdykoli změnit nebo odstranit. Mobilní aplikace ukládá tyto informace do telefonu, takže je pro každý požadavek nemusíte znovu zadávat. Stran webové aplikace jsou tato data uložena v rámci relace, takže je rovněž nemusíte znovu zadávat pro každý požadavek. Jakmile webovou aplikaci zavřete, budou data vymazána.
Pokud pošlete žádost společnosti, bude příjemci viditelné pouze jméno, které jste zadali a země vašeho pobytu. Z vašeho jména by pro příjemce mělo vyplývat, že za požadavkem je skutečná osoba. Země je uvedena z toho důvodu, aby vám mohli odpovědět v příslušném jazyce. Po odeslání žádosti může nastat následující:

 • Zadání požadovaných informací společností do databáze AskREACH. Poté obdržíte odpovídající informace ze systému.
 • Společnost zasílá informace e-mailem na server AskREACH, který vám je předá.
 • Některé společnosti nechtějí používat náš systém, ale chtějí přímo kontaktovat své zákazníky. V tomto případě vás bude o tom náš systém informovat a budete požádáni o zaslání žádosti e-mailem přímo společnosti, pokud si budete přát.
 • Společnost vůbec nereaguje. V tomto případě systém po 30 dnech odešle společnosti připomínku. Po 45 dnech se vás systém zeptá, zda chcete odeslat další požadavek. Obecně platí, že regionální správci aplikací se snaží zjistit, proč společnosti nereagují.

Aby systém mohl správně reagovat a odpovídat na něj, bude vaše jméno a e-mailová adresa uložena v systému tak dlouho, jak bude vyžadovat odpověď/zpracování vaší žádosti. Po maximálně 60 dnech (časová rezerva pro potenciální dotazy) bude vaše jméno a e-mailová adresa v systému pseudonymizována a bude použita pouze pro anonymní statistiky.
Všechna osobní data uložená v serveru AskREACH jsou přístupná administrátorům AskREACH nástrojů na žádost spotřebitele nebo dodavatele za účelem výkonu aktivit helpdesku.

 • Technický administrátor: Lucemburský institut vědy a technologie (LIST)
 • Hlavní administrátor (kontrolor): Německá agentura pro životní prostředí UBA
 • Regionální administrátor: regionální správce aplikace

Délka uchování
Data budou vymazána, jakmile již nebudou potřebná k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Vaše jméno a e-mailová adresa budou uloženy pouze v souvislosti s vašimi žádostmi o informace, a to maximálně po dobu 60 dnů. 
Pokud jsou osobní údaje (online identifikátory jako IP adresy a jedinečná ID zařízení) uloženy v logovacích souborech, budou vymazány nejpozději po dvou týdnech. Další uchování je možné v případě škodlivého chování a zabránění budoucího přístupu. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů (pokud možno pouze pro daný účel) vymazány nebo zničeny, takže přiřazení původních dat již není možné.
Možnost námitek a vyloučení, odvolání souhlasu
Shromažďování dat je naprosto nezbytné pro provoz IT nástrojů a ukládání dat do logovacích souborů je nutné zachování funkčnosti IT nástrojů.
Vaše jméno a e-mailová adresa jsou v systému uloženy pouze dočasně. Obojí lze na požádání smazat nebo odstranit.
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů provedeného na základě souhlasu až do odvolání zůstává tímto nedotčena. Po zrušení vašeho souhlasu již nemůžete aplikaci používat.

Data zadávána do AskREACH databáze spotřebiteli

Uživatelé aplikace mohou zadat do databáze AskREACH následující chybějící informace do databáze: název produktu, popis, značku/jméno výrobce a fotografii. Tyto informace jsou označeny jako „crowdsourcované informace“. Uživatelé aplikace mohou také vkládat anonymizované emailové adresy dodavatelů a firem za účelem zaslání svého dotazu na obsah SVHC látek. Tyto emailové adresy mohou být zařazeny do interní databáze kontaktů v systému a následně využívány pro zasílání dotazů ostatních uživatelů aplikace dané firmě. Před zařazením kontaktu do interní databáze budou adresy zkontrolovány regionálním správcem. Před zadáním jakýchkoli údajů musí uživatel aplikace souhlasit s podmínkami používání a je informován, že jím zadané informace by se měly týkat pouze daného výrobku, neměly by být uváděny žádné osoby ani jiné osobní či důvěrné údaje či nelegální obsah. Nesprávný nebo nezákonný obsah bude vymazán, jakmile se o tom administrátoři dozvědí (od jiných uživatelů aplikace nebo dodavatelů). Při opakovaném zneužití budou takoví uživatelé zablokováni.

Převod dat do třetích zemí (mimo EU)

Mimo Evropskou Unii máme srbského regionálního správce naší aplikace. V Srbsku byl přijat nový zákon, který implementuje ustanovení ekvivalentní GDPR.
Kromě toho mohou být žádosti zaslány jakékoli společnosti mimo EU. Pokud  jsou však v systému kontaktní údaje společnosti nacházející se v zemi, na kterou se nevztahuje nařízení REACH, bude uživatel aplikace požádán o odeslání žádosti obchodníkovi působícímu v EU.

Geolokační data (pouze mobilní aplikace)

Se souhlasem uživatele aplikace může mobilní aplikace využít geolokaci k vyhledání kontaktních informací prodejce, kde se uživatel aplikace právě nachází. Data o geolokaci se vymažou ihned poté, co tomuto účelu slouží. Nejsou uloženy v systému AskREACH.

Oznámení (pouze mobilní aplikace)

 

Pokud uživatel aplikace pro chytré telefony souhlasí se zasíláním oznámení ze systému AskREACH, ID jeho zařízení je uloženo v business logic a podléhá pravidlům ochrany osobních údajů služeb Apple Push Notification nebo Google Firebase.

Spotřebitelské průzkumy

V dubnu 2020, únoru 2021 a únoru 2022 obdrží všichni aktivní uživatelé mobilní aplikace jejím prostřednictvím žádost o účast v průzkumu, který má za cíl poskytnout projektu údaje o dosažených dopadech a spokojenosti uživatelů. Vydání tohoto požadavku bude naprogramováno do aplikace od samého začátku, tj. nebude odesláno prostřednictvím externího oznámení („push message“). Osobní údaje nejsou dotčeny.

Spotřebitelé, kteří souhlasí s účastí v průzkumu, jsou přesměrováni do dotazníku vytvořeného ve webovém nástroji Survey Monkey, který je hostován na externí webové stránce partnerem projektu AskREACH Sofia (tzn. University of Applied Sciences Darmstadt, Society for Institutional Analysis). V tomto případě platí podmínky pro ochranu osobních údajů společnosti Survey Monkey. Survey Monkey uvádí, že je plně v souladu s GDPR (https://cdn.smassets.net/assets/cms/cc/uploads/SurveyMonkey-GDPR-Whitepaper-v4.pdf).

Spotřebitelé, kteří mají zájem o podrobnější zpětnou vazbu, jsou v dotazníku požádáni, aby zanechali svou e-mailovou adresu. Pomocí těchto e-mailových adres může Arnika individuálně požádat spotřebitele o vyplnění dotazníkového šetření. E-mailová adresa a jména spotřebitelů jsou ukládána v databázi kontaktů Arniky, která je chráněna heslem a uložena na serveru Arniky. Všechny průzkumy jsou hodnoceny anonymně.

Newsletter

Popis a rozsah zpracování dat
Pokud zakliknete v naší aplikaci, že si přejete dostávat náš newsletter, budete přesměrováni na naše webové stránky, kde se můžete přihlásit k jeho odběru. Informace o ochraně osobních údajů týkající se přihlášení k odběru novinek najdete v zásadách ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. https://arnika.org/ochrana-osobnich-udaju

Kontakt pomocí e-mailu

Popis a rozsah zpracování dat
Můžete nám zaslat dotazy týkající se aplikace nebo obdržet odpovědi dodavatele e-mailem. V takových případech vaše osobní údaje zaslané e-mailem uložíme.
V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám bez vašeho explicitního souhlasu. Data použijeme výhradně ke zpracování konverzace a následně je smažeme nebo anonymizujeme.
Právní základ pro zpracování osobních dat
Právním základem pro zpracování dat přenášených v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6, par. 1, písm. f) GDPR.
Důvod zpracování dat
Zpracování osobních údajů slouží jako odpověď na vaše dotazy.
Délka uchování
Uložení vašich dotazů a odpovědí v elektronických souborech regionálního správce aplikace může trvat až 60 dní.
Možnost námitek a vyloučení
Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů zaslaných v e-mailu. Za tímto účelem se obraťte na pracovníka pro ochranu údajů. V takovém případě nelze pokračovat v konverzaci. Veškerá osobní data uložená v průběhu kontaktu s námi budou vymazána.
Další informace k e-mailové komunikaci
Komunikace prostřednictvím e-mailu může mít bezpečnostní nedostatky. Nám zaslané e-maily mohou být zastaveny a čteny zkušenými uživateli internetu. Pokud od vás obdržíme e-mail, předpokládáme, že jsme rovněž oprávněni odpovědět na tuto e-mailovou adresu e-mailem. Jinak vás žádáme, abyste zvážili jiný způsob komunikace (např. poštou).
Pozor při sporných e-mailech: Podvodníci se opakovaně pokoušejí instalovat malware (např. viry a trojské koně) do cizích počítačů prostřednictvím příloh nebo odkazů v e-mailech, podněcováním strachu z obsahu, jako jsou například nezaplacené faktury nebo přitahování pozornosti dramatickými zprávami. Odstraňte okamžitě nedůvěryhodné e-maily s šokujícími informacemi v předmětu zprávy, s pochybným obsahem nebo sporným původem. Nikdy v takových e-mailech neotvírejte přílohy nebo odkazy. Obecně platí, že Německá agentura pro životní prostředí (UBA) a regionální správci aplikace nikdy neposílají soubory s příponou „.exe“ nebo „.com“. Neotevírejte tyto soubory a nejlépe nás telefonicky informujte o takovém e-mailu. Německá agentura pro životní prostředí (UBA) nebo regionální správci aplikací vás nikdy nepožádají e-mailem či telefonicky o zaslání citlivých údajů, jako jsou bankovní údaje nebo hesla.

Vaše práva

Při zpracovávání vašich osobních údajů se na vás vztahují ustanovení základního nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a máte nárok na níže uvedená práva vůči odpovědné osobě. Kontaktujte nás prosím (viz výše).
Právo na informace
Můžete požádat odpovědnou osobu, aby potvrdila, zda budeme zpracovávat vaše osobní údaje.
Pokud k takovému zpracování dojde, můžete od odpovědné osoby požádat o následující informace:

 1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 3. Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje týkající se vás zpřístupněny;
 4. Plánované trvání uchovávání vašich osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 5. Existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitky proti takovému zpracování;
 6. Existence práva na odvolání k dozorovému orgánu;
 7. Veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje převedeny do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete požádat, abyste v souvislosti s přenosem dat byli informováni o příslušných zárukách podle článku 46 GDPR.
Toto právo na informace může být omezeno v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně zhorší realizaci výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro plnění výzkumných nebo statistických úkonů.
Právo na opravu
Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci údajů, pokud jsou zpracované osobní údaje týkající se vaší osoby nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba provede opravu neprodleně.
Vaše právo na opravu zpracování může být omezeno v rozsahu, ve kterém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně poškodí dosažení výzkumných nebo statistických cílů a toto omezení je nutné pro dosažení těchto výzkumných a statistických cílů.
Právo na omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za následujících podmínek:

 1. Pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožňuje správci údajů ověřit správnost osobních údajů;
 2. Zpracování je nezákonné, vy odmítnete smazat osobní údaje a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
 3. Správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků;
 4. Pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21. (1) nařízení GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje zpracovávány - kromě uložení - pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo ochrany práv nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo osob, z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo členského státu EU.
Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete informováni odpovědnou osobou před zrušením omezení.
Vaše právo na omezení zpracování může být omezeno v rozsahu, ve kterém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně poškodí dosažení výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro plnění výzkumných nebo statistických účelů.
Právo na odstranění
a) Povinnost odstranit
Můžete požádat správce údajů o bezodkladné vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje neprodleně odstranit, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány.
 2. Odvoláte souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle článku 6 (1) a) nebo článku 9 (2) a) Nařízení GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 3. Podáte námitku proti zpracování podle článku 21 (1) nařízení GDPR a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 (2) nařízení GDPR.
 4. Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány nezákonně.
 5. Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti vyplývající z práva Unie nebo práva členských států EU, kterým podléhá správce údajů.
 6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 (1) nařízení GDPR.

b) Informace třetím stranám
Pokud správce údajů zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je odstranit podle čl. 17 (1) nařízení GDPR, přijme vhodná opatření, včetně technických, s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na provedení, k informování zpracovatele údajů, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, že jste jako subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií nebo replikací.
c) Výjimky
Právo na zrušení neexistuje, pokud je zpracování nezbytné:

 1. Pro uplatňování svobody projevu a informací;
 2. Pro splnění zákonné povinnosti požadované pro zpracování podle práva Unie nebo členských států EU, kterým podléhá správce, nebo pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
 3. Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 (2) h), i) a čl. 9 (3) nařízení GDPR;
 4. Pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 (1) nařízení GDPR, pokud zákon uvedený v písmenu a) znemožňuje nebo vážně narušuje dosažení cílů takového zpracování;
 5. K prosazení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Právo na informace
Pokud jste uplatnili své právo na to, aby správce údajů opravil, vymazal nebo omezil zpracování, je správce povinen všechny příjemce vašich údajů informovat o této opravě, vymazání údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Odpovědná osoba vás informuje o těchto příjemcích, pokud si to vyžádáte.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné zodpovědné osobě, aniž by tím byla dotčena osoba, které byly poskytnuty, za předpokladu, že:

 1. Zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 (1) a) nařízení GDPR nebo čl. 9 (2) a) DSGVO nebo na základě smlouvy podle čl. 6 (1) b) nařízení GDPR.
 2. Zpracování se provádí automatizovanými metodami.

Při výkonu tohoto práva máte rovněž právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly převedeny přímo z jednoho správce údajů na jiného správce údajů, pokud je to technicky proveditelné. Tím nesmí být dotčeny svobody a práva jiných osob.
Právo na převoditelnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.
Právo vznést námitky
Máte právo kdykoliv vznést námitky z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 (1) f) nařízení GDPR.
Správce údajů již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže může prokázat přesvědčivé důvody ochrany zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží k prosazení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.
Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte možnost uplatnit své právo vznést námitky v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.
Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. 89 (1) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Vaše právo vznést námitku může být omezeno do rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně zhorší realizaci výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro splnění výzkumných nebo statistických účelů.
Právo odvolat prohlášení o ochraně údajů
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Právo na odvolání k orgánu dozoru
Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo odvolat se k orgánu dohledu, zejména v členském státě, ve kterém máte bydliště či pracujete, nebo v němž máte podezření na porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s nařízení GDPR.
Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 nařízení GDPR.
V případě Arniky je odpovědným orgánem dohledu Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Používání osobních údajů publikovaných v našich IT nástrojích

 Zneužití údajů z tiráže nebo srovnatelných informací z námi publikovaných kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, je zakázáno. Výslovně si vyhrazujeme právo v případě porušení tohoto zákazu podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů.

Sdílení aplikace na sociálních sítích

Aplikaci lze sdílet prostřednictvím sociálních sítí. Vybízíme vás, abyste tímto způsobem propagovali naši aplikaci. Tímto ale výslovně upozorňujeme uživatele na skutečnost, že nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami užívání těchto služeb nebo vlastníky těchto služeb. I když budeme na těchto platformách pečlivě zacházet s jakýmikoli osobními údaji, nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli kroky učiněné jakýmkoli vlastníkem jakékoli stránky sociální sítě nebo třetí stranou.

Tímto výslovně rovněž upozorňujeme na skutečnost, že vlastníci sociálních sítí archivují data a používají je pro komerční účely. O rozsahu těchto údajů ani době jejich archivace nemáme žádné znalosti. Máte však oprávněni požádat každého takového vlastníka, aby vám umožnil prohlédnout si své osobní údaje, být informován o zpracování vašich dat a vymáhání svých práv dle nařízení GDPR.

Kontaktujte nás

Arnika, Dělnická 13,
170 00 Praha 7
scan4chem@arnika.org
tel. 774 406 825
Chcete vědět víc? Přidejte se ke kampani Česko bez jedů nebo se přihlaste k odběru našeho newslettru.
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Chráníme přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.